Björnekulla Ås

I inledningen av 2016 tecknades en avsiktsförklaring med AB Kvidingebyggen och Midroc Property Development AB avs gemensam exploatering av Kv Gurkan 1 samt Gladan 1-4, totalt ca 45 000 m² kvartersmark.

Parter har ett gemensamt intresse av att tillskapa bostäder inom Åstorps tätort som en del i utvecklingen av regionen. Avsikten är att uppföra upp mot 300 intressanta, ändamålsenliga och moderna bostäder med olika upplåtelseformer samt eventuella lokaler för kontor, handel och offentlig verksamhet. Området är tänkt att utvecklas som ett livsstilsboende utifrån miljömål inom förnyelse, energi och hälsa.

Kvarteren är centralt belägna och naturnära fastigheter i Åstorps tätort med direkt anslutning till järnvägsstationen och Söderåsbanan. 2020 öppnas järnvägstrafiken för persontåg även mot Lund/Malmö vilket gör Åstorp till en viktig järnvägsknutpunkt i regionen. Området är en del av centrum med all service, omsorg och kultur som hör där till, platsen är samtidigt beläget vid Söderåsens sluttning med dess underbara natur alldeles invid knuten. Dessutom planeras för ett stort modernt rekreationsområde i gamla stenbrotten bara ett stenkast därifrån – en ny mötesplats i regionen.

Området ska detaljplaneläggas och under planeringsprocessen har en dialoggrupp bestående av politiker, chefstjänstemän och byggherrar träffats regelbundet för att diskutera huvudprinciper för detaljplanarbetet. Detta har mynnat ut i en signerad överenskommelse samt ett nytt namn för området – Björnekulla Ås. Tre olika arkitektföretag fick i uppdrag att presentera skissförslag på hur området bäst kan exploateras, varefter förslagen offentliggjordes i en medborgardialog. Gunilla Svensson Arkitektkontor lämnade det bidrag som bäst infriade allas förväntningar varför deras material används som underlag i detaljplanprocessen. Detaljplanearbetet pågår och beräknas bli klart i mitten av 2018, byggstart planeras ske under 2019 och tanken är att merparten av området ska vara färdigställt 2024.

Dokument

PROJEKTSTATUS


Kommande
Pågående
Inflyttning
Avslutat