Fregatten

Fastighet AB 3Hus och vårt systerbolag BAB Byggtjänst AB  har i samarbete med LINK arkitektur tilldelats markanvisning för kvarteret Fregatten på Råå strax utanför Helsingborg. På det 16 000 kvm stora planområdet planeras det nu för ca 60 lägenheter, 14 radhus, butikslokal och orangeri.

Kvarteret Fregatten blir en helt ny del av Råå med närhet till grönområden, havet och en historisk bykärna. Tanken är att ta avstamp i områdets historia som fiskeläge och dess småskalighet med variationsrik bebyggelse. En tät, urban miljö med flerbostadshus föreslås längs Landskronavägen medan en mer småskalig radhusbebyggelse vänder sig mot grönområdet och Öresund. I det mest trafikexponerade läget, förstärks kvarteret med ett högre hus vars gatuplan är tänkt för kommersiell verksamhet.

Arkitektonisk idé
Den arkitektoniska idén tar i hög grad utgångspunkt i gamla Råås stadsbild och tomtens kvaliteter och möjligheter. Tanken har varit att uppföra byggnader på fastigheten som genom ett tydligt tema skapar en helhet men samtidigt tillåter variation vilket ger liv åt kvarteret. Byggnadskropparna är monoliter där takkupor och balkonger adderas i ett medvetet tillägg. För att ytterligare förstärka temat är alla balkonger utanpåliggande. Fasaderna är hierarkiskt ordnade och avvikelser i fönster-placeringen skapar dynamik och förstärker variationen. Ambitionen har varit att skapa en tät och urban miljö utmed Landskronavägen, med byggnader i tre till fyra våningar, och en mer småskalig bebyggelse i radhusen mot Lussebäcken och parken, med en grön yta mitt i området för gemensamma aktiviteter.

Grön struktur
Centralt i området är den gröna gårdsmiljön: en mötesplats och en gemensam öppen yta inom bebyggelsen vilken bildar en lummig och grön gemensam plats för de boende som för tankarna till Village Green och Friluftsstad. Gårdsmiljön inbjuder till avkoppling, möten, gemensamma aktivitet och odling. I denna ligger även två växthus/orangeri och odlingslotter, som ger möjlighet till odling i två klimatzoner – odlingslotterna i naturligt klimat och i växthusen för att förlänga odlingssäsongen.

Området präglas av sin gröna struktur och gården som skapas mellan hus-volymerna kan kopplas samman med den offentliga gröna parken söder om området. I anslutning till marken finns ett levande, grönt vardagsrum, som med hjälp av stråk och stigar binder samman bostadsområdet och kopplar det till omkringliggande bebyggelse och park.

Bostadsgården erbjuder goda sol- och ljusförhållanden vilket möjliggörs med variationen av byggnadshöjderna och att de högre byggnaderna ligger i norra delen av kvarteret. Mellan de olika husgrupperna uppstår ett gårdsrum med en variation av användningsområden. Prunkande växtlighet och sittbänkar är självklara, och beroende på de framtida boendes intressen kan det anläggas utegym, boulebana, grillplats, odlingsbänkar etc.

PROJEKTSTATUS


Kommande
Pågående
Inflyttning
Avslutat

Välkommen med din intresseanmälan:

Intresseanmälan Hansa på Råå
kontaktperson

Cecilia Nyström

Växel: 0737-45 37 01
Mail: cecilia.nystrom@vaningen.se